Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zasady i termin składania

Zgodnie z artykułem 58 pkt. 1 Ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych z dnia 11 września 2003 roku obowiązek składania oświadczeń o stanie majątkowym dotyczy oficerów zawodowych, z wyjątkiem oficerów zajmujących stanowiska służbowe sędziów sądów wojskowych oraz stanowiska prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, oraz podoficerów pełniących zawodową służbę wojskową w organach finansowych i logistycznych.

 • Oświadczenie o stanie majątkowym, winno być wypełnione zgodnie ze stanem faktycznym i złożone do 31 marca każdego roku wg stanu majątkowego na dzień 31 grudnia roku poprzedniego;
 • Oświadczenie składane jest Ministrowi Obrony Narodowej za pośrednictwem Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej
 • Oświadczenie należy wysłać na adres:
  Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej
  ul. Jana Ostroroga 35
  01-163 Warszawa
 • Oświadczenie winno być wypełnione czytelnie, we wszystkich polach, w sposób niepozostawiający żadnych wątpliwości interpretacyjnych oraz formalnych.

Telefony, pod którymi można uzyskać informację:
261 857 312

261 857 270

261 857 360

261 857 273

261 857 258

261 857 266

261 857 325 - fax

 Informacja

 

1. Obowiązek podania danych osobowych w oświadczeniach majątkowych wynika z art. 58 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
2. Administratorem danych osobowych jest minister obrony narodowej, w którego imieniu działa komendant główny Żandarmerii Wojskowej z siedzibą ul. Ostroroga 35, 01-163 Warszawa (Decyzja nr 266/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lipca 2015 r. – Dz. Urz. MON z 7 lipca 2015 r.) oraz
Decyzja nr 5/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 stycznia 2016 r.
3. Dane zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji art. 4 ust. 1 pkt. 4a ustawy z dnia 24 sierpnia 2001r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 96).
4. Składającemu oświadczenie przysługujące prawo dostępu do jego danych i ich poprawiania.

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej
Jana Ostroroga 35
01-163 Warszawa
tel. 261857300
fax. 261857325
kgzw.sekretariat@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane