Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Przepisy odpowiedzialności za wykroczenia

Wykaz dokumentów normujących działalność Żandarmerii Wojskowej.

Wybrane przepisy odpowiedzialności za wykroczenia

 

 • Ustawa z dnia 20.maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz.U. Nr 12, poz. 114 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. Nr 83, poz. 930 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r.o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz U. 2005 r.Nr 108, poz. 909).
 • Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. Nr 53, poz. 549 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. Nr 128, poz. 1175).
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji i dowodach osobistych (Dz.U. 2001r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. Nr 90, poz. 999 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U. Nr 117, poz. 1007 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 23 grudnia 1994r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. 2001 r. Nr 85, poz. 937 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2315).
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U Nr 128, poz. 1402).
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. 1996 Nr 10, poz. 55 z późn zm.).
 • Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U Nr 62, poz. 558 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U Nr 113, poz. 985z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz.2088 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz.U. Nr 86, poz. 789 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 22 czerwca 1995r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. „Prawo celne” (Dz.U. Nr 68, poz. 622 z późn. zm.)
  
 • BIP
pdf

Kontakt

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej
Jana Ostroroga 35
01-163 Warszawa
tel. 261857300
fax. 261857325
kgzw.sekretariat@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane