Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Przepisy odpowiedzialności za przestępstwa

Wykaz dokumentów normujących działalność Żandarmerii Wojskowej.

Wybrane przepisy odpowiedzialności za przestępstwa

 • Ustawa z dnia 06 czerwca1997 r. - Kodeks karny ( Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. Nr 83, poz. 930 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485).
 • Ustawa z dnia 21 maja1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. Nr 53, poz. 549 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym (Dz.U. Nr 114, poz. 738 z późn. zm).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002r. Nr 101, poz. 926 z 2002 r.)
 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 106, poz. 1002).
 • Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz.U. Nr 110, poz. 1189 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 t.j. poz.631).
 • Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2002r Nr 42, poz. 372).
 • Ustawa o z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 1999 Nr 66, poz. 750).
 • Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. 2002 Nr 74, poz. 676 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz.U. z 2004 Nr 163, poz. 1712 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2006 r. poz.234 poz. 1694 t.j.).
 • Ustawa z dnia 5 lipca 1996r. o doradztwie podatkowym (Dz.U z 2002 r. Nr 9, poz.86 z późn. zm).
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz. 1151).
 • Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. Nr 169, poz. 1385).
 • Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz.1546 z póŹn. zm.).
 • Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz.U. z 2005r. Nr 121, poz. 1019 z póŹn. zm.).
 • Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. Nr 155, poz. 1016 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U.Nr 50, poz. 580 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U 117, poz. 1007 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2006 r. Nr 97, poz. 673).
 • Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2004r. Nr 229, poz. 2315).
 • Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 2005r. Nr 145, poz. 1221).
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568).
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1984r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych Źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r.o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 156, poz. 1301 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. Nr 50, poz. 424).
 • Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. Nr 67, poz. 679 z późn. zm.).
  
 • BIP
pdf

Kontakt

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej
Jana Ostroroga 35
01-163 Warszawa
tel. 261857300
fax. 261857325
kgzw.sekretariat@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane