Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Pracownicy wojska

Nabór do Żandarmerii Wojskowej

 

Oddział Kadr i Uzupełnień Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej:

tel.:  261 857 230,  261 857 316, 261 857 225

 

Zasady naboru na stanowiska pracowników wojska

Nabór pracowników do Żandarmerii Wojskowej odbywa się w postępowaniu kwalifikacyjnym na podstawie decyzji nr 65/MON ministra obrony narodowej z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby i pracy w Żandarmerii Wojskowej (Dz. Urz. MON nr 4 z dnia 20 marca 2009 r., poz. 57) zmienionej decyzją nr 91/MON ministra obrony narodowej z dnia 23 marca 2011 r.

Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu ustalenie, czy kandydat posiada predyspozycje oraz czy spełnia warunki do pracy w Żandarmerii Wojskowej.

 

Na stanowiska, przewidziane dla pracowników wojska, przyjmowane są osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie niezbędne na proponowanym stanowisku wybierane spośród absolwentów szkół wyższych i średnich. Wyjątkiem jest stanowisko specjalisty psychologa, na które mogą być przyjmowani absolwenci studiów II stopnia psychologii lub resocjalizacji.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje wszystkich kandydatów do pracy i jest organizowane i prowadzone:

 • w stosunku do wszystkich osób ubiegających się o przyjęcie do pracy w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej, Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim i Oddziale Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej w Warszawie - przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej;
 • w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w pozostałych jednostkach Żandarmerii Wojskowej - przez komendanta właściwego Oddziału/Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej.

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się po złożeniu przez kandydata wniosku o przyjęcie do pracy w Żandarmerii Wojskowej do właściwego organu prowadzącego postępowanie, tj.:

UWAGA: Wniosek i ankieta powinny zostać złożone osobiście lub przesłane drogą pocztową. Dokumenty w wersji elektronicznej nie będą przyjmowane!

Poszczególne etapy postępowania kwalifikacyjnego przebiegają w sposób następujący:

 • przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej w celu ustalenia motywacji kandydata do pracy w Żandarmerii Wojskowej,
 • sprawdzenie w Krajowym Rejestrze Karnym i kartotekach powszechnie niedostępnych,
 • przeprowadzenie wywiadu o kandydacie w miejscu zamieszkania i pracy.

W ramach postępowania kwalifikacyjnego mogą być przeprowadzone testy psychologiczne.

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej
Jana Ostroroga 35
01-163 Warszawa
tel. 261857300
fax. 261857325
kgzw.sekretariat@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane