Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
O organizacji

Stowarzyszenie Żandarmerii Wojskowej "Żandarm"

Koła Stowarzyszenia przy Oddziałach (Wydziałach) ŻW

Organizacje pozarządowe są ważnym ogniwem sektora społecznego. Docenia to Ministerstwo Obrony Narodowej ściśle współpracując i wspierając działania tych organizacji. Pierwsze porozumienie o współpracy z organizacją pozarządową minister obrony narodowej podpisał 06.12.1993 r. Organizacją tą jest Związek Harcerstwa Polskiego.

Aktualnie, wg stanu na dzień 01.08.2009 r., z Ministerstwem Obrony Narodowej podpisanych jest 75 porozumień z 77 organizacjami pozarządowymi.

21 stycznia 2009 r. w gronie wyróżnionych znalazło się również Stowarzyszenie Żandarmerii Wojskowej "Żandarm".  Porozumienie w imieniu ministra obrony narodowej podpisał sekretarz stanu ds. społecznych i profesjonalizacji Czesław Piątas, a w imieniu Stowarzyszenia "Żandarm" prezes Zarządu Jan Skośkiewicz.

W jednostkach Żandarmerii Wojskowej w latach dziewięćdziesiatych  istniały Koła Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP.

Przy Komendzie Głównej ŻW przez wiele lat istniało Koło Nr 20 ZBŻZiOR. Z czasem zainteresowanie działalnością Koła zaczęło spadać, a na jego  zebrania przychodziła garstka osób, głównie członków Zarządu.

Antidotum na ten marazm było tylko jedno: zmienić charakter i metody pracy organizacji. W ten sposób wiosną 2005 roku zrodził się pomysł na powołanie nowej organizacji środowiskowej w miejsce istniejącego Koła  Nr 20 Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy.Powołano grupę inicjatywną i komitet założycielski w celu przygotowania założeń, określenia celów i opracowania statutu przyszłego stowarzyszenia. Ostateczny kształt Stowarzyszenie przybrało na zebraniu członków 17 listopada 2005 r. a 26 stycznia 2006 r. zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS.

Stowarzyszenie jest apolityczne i niezależne od jakiejkolwiek partii politycznej. Zarząd Stowarzyszenia działa przy Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej, natomiast  przy oddziałach i wydziałach ŻW działają Koła Regionalne realizujące cele statutowe Stowarzyszenia, wynikające z bieżących potrzeb Koła i regionu.

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest popularyzacja działalności Żandarmerii Wojskowej, umacniania jej autorytetu i upowszechnianie wiedzy o żandarmerii.  Ważnym celem jest również działanie na rzecz integracji środowisk żołnierzy oraz sympatyków i miłośników Żandarmerii Wojskowej i kultywowanie tradycji pokoleń żandarmów.

Stowarzyszenie ściśle współpracuje z Komendą Główną Żandarmerii Wojskowej i jednostkami terenowymi Żandarmerii Wojskowej.Realizowane zadania wynikają z bieżących potrzeb członków Stowarzyszenia  jak również Komendy Głównej i oddziałów Żandarmerii Wojskowej.

Od początku swego istnienia Stowarzyszenie "Żandarm" jako organizacja pozarządowa podejmuje szereg działań o charakterze proobronnym, na rzecz krzewienia idei patriotycznych wśród młodego pokolenia, żołnierzy Żandarmerii Wojskowej i ich rodzin oraz ludności cywilnej. Promuje praworządność i poprawę bezpieczeństwa.

Współpraca Stowarzyszenia z Żandarmerią Wojskową oparta jest na wzajemnym poszanowaniu i współdziałaniu w realizacji celów. Kolejni komendanci główni ŻW deklarują daleko idącą pomoc w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia i ta pomoc oraz opieka nad Stowarzyszeniem jest odczuwalna. Stowarzyszenie wysoko sobie ceni współpracę z komendantami OŻW, przy których powstają i już istnieją Koła Regionalne.  Pozwala to na konsolidację środowiska żandarmskiego, zacieśnienie więzów koleżeńskich miedzy młodym i starszym pokoleniem żandarmów,a w razie potrzeby udzielenie pomocy kolegom, którzy takiej pomocy potrzebują.

Niektóre zamierzenia Stowarzyszenia nie wymagają wielkich środków finansowych, a ich realizacja opiera się na pracy wolontariuszy bezpłatnie angażujących swój czas i środki. Jednak większość podejmowanych przez Stowarzyszenie działań wymaga nakładów finansowych i rzeczowych.

Podstawową formą finansowania działalności Stowarzyszenia "Żandarm" są składki członkowskie, ale żeby realizować poważne zamierzenia wymagające dużego nakładu finansowego organizacja nasza korzysta z innej formy finansowania działalności. Możliwości takie daje realizacja zadań publicznych zlecanych przez DWiPO MON na podstawie składanych ofert.

"Żandarm" jest organizacją stosunkowo młodą, cały czas się rozwijamy. Przymierzamy się do nowych przedsięwzięć na rzecz członków organizacji Dlatego Zarząd Stowarzyszenia pod moim kierownictwem stara się  wypracować takie formy pracy, które będą akceptowane przez członków Stowarzyszenia i zachęcą do uczestniczenia w przedsięwzięciach, uroczystościach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

Do takich, nowych przedsięwzięć, które wpływają na zacieśnianie przyjaźni wśród członków Stowarzyszenia i ich rodzin, są podróże o charakterze szkoleniowo poznawczym ujęte w dwa cykle: "szlakiem miejsc pamięci narodowej" i "szlakiem parków narodowych".

Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i propozycje mieszczące się w granicach zakreślonych celami statutu.

Na dzień 15 sierpnia 2009 r. przy wszystkich oddziałach ŻW istnieją Koła Regionalne Stowarzyszenia "Żandarm", które zrzeszają 308 członków w tym 10 członków honorowych.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia apeluję do kolegów, którzy jeszcze nie zdecydowali się, aby przystąpić do Stowarzyszenia. Lata służby wojskowej zrodziły przyjaźnie, które w naszym gronie mają szanse być kontynuowane. Stowarzyszenie nie dzieli swoich członków na lepszych i gorszych. Wszyscy byliśmy żołnierzami i to nas łączy. Z zadowoleniem będziemy przyjmować informacje o przystąpieniu do Stowarzyszenia kolejnych członków.

Serdecznie pozdrawiam członków i sympatyków Stowarzyszenia "Żandarm".

Jan Skośkiewicz - prezes Zarządu Stowarzyszenia "Żandarm".

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej
Jana Ostroroga 35
01-163 Warszawa
tel. 261857300
fax. 261857325
kgzw.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane