Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informuję, że:

1. Administratorem danych jest Minister Obrony Narodowej, w którego imieniu działa Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, z siedzibą przy ul. Ostroroga 35, 01-163 Warszawa.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony danych poprzez pocztę elektroniczną na adres: kgzw.iod@.ron.mil.pl lub listownie na adres ww. siedziby z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
3. Celem przetwarzania danych osobowych osób składających oświadczenia majątkowe jest przyjęcie i analiza oświadczeń majątkowych (podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa – ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych; rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym; zarządzenie MON w sprawie szczegółowych warunków i trybu składania oświadczeń o stanie majątkowym żołnierzy zawodowych); ustawa o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.
4. Odbiorcami danych mogą być podmioty, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do danych, w tym także upoważnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe są archiwizowane przez okres obowiązkowego przechowywania danych wynikający z ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
6. Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
    a. dostępu do swoich danych osobowych,
    b. sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,
    c. usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach),
    d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych w celu realizacji opisanego wyżej celu jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa wymienionych w punkcie 3.
8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej
Jana Ostroroga 35
01-163 Warszawa
tel. 261857300
fax. 261857325
kgzw.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane