Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Klauzula informacyjna

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, DZ.U.UE.l.2016.119.1 informuję, że:

1.     Administratorem danych osobowych jest Minister Obrony Narodowej, w którego imieniu działa Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, z siedzibą przy ul. Ostroroga 35, 01-163 Warszawa.

2.     Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ul. Ostroroga 35, 01-163 Warszawa tel. 261 857 187.

3.     Dane zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym są przetwarzane w celu ich analizy na podstawie art. 4 ust. 4 a ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz.U.2018.430 j.t.).

4.     Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom innym niż uprawnione organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania.

5.     Dane osobowe są przechowywane przez okres 6 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została zebrane.

6.     Składającemu oświadczenie o stanie majątkowym przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.     Wymóg składania oświadczeń o stanie majątkowym przez żołnierzy jest określony w art. 58 ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U.2018.173 j.t.). Niezłożenie oświadczenia o stanie majątkowym stanowi przewinienie dyscyplinarne.

8.     Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

    
pdf

Kontakt

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej
Jana Ostroroga 35
01-163 Warszawa
tel. 261857300
fax. 261857325
kgzw.sekretariat@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane